Celebration of Rashtriya Ekta Diwas (National Unity Day) on 31.10.2021.