Secretary & Correspondents

Sri Y. Narayana Murthy

Secretary & Correspondent
1949-58

Sri Javvadi Lakshmiah Naidu

Secretary & Correspondent
1958-61

Dr. Kosuri Adhinarayana

Secretary & Correspondent
1961-62

Sri Ch. Reddeppa Dhaveji

Secretary & Correspondent
1962-71

Sri C. Lakshmi Narasimha Dhaveji

Secretary & Correspondent
1971-81

Dr. M.S. Sastry

Secretary & Correspondent
1981-83

Dr. C. Satyanarayana Rao

Secretary & Correspondent
1983-Till Date