Syllabus  S.NO Year Syllabus View
 
1 2023-2024 History Syllabus View Link
2 2022-2023 History Syllabus View Link
3 2021-2022 History Syllabus View Link
4 2020-2021 Tourism Syllabus View Link
5 2020-2021 History Syllabus View Link
6 2019-2020 Tourism Syllabus View Link
7 2019-2020 History Syllabus View Link
8 2018-2019 Tourism Syllabus View Link
9 2018-2019 History Syllabus View Link
10 2021-2022 Certificate Course Syllabus View Link
11 2020-2021 Certificate Course Syllabus View Link
12 2019-2020 Certificate Course Syllabus View Link
13 2018-2019 Certificate Course Syllabus View Link
14 2021-2022 Bridge Course Syllabus View Link
15 2020-2021 Bridge Course Syllabus View Link
16 2019-2020 Bridge Course Syllabus View Link
17 2018-2019 Bridge Course Syllabus View Link
18 2023-2024 BOS - RESOLUTIONS View Link
19 2022-2023 BOS - RESOLUTIONS View Link
20 2021-2022 BOS - RESOLUTIONS View Link
21 2020- 2021 BOS - RESOLUTIONS View Link
22 2019-2020 BOS - RESOLUTIONS View Link
23 2018-2019 BOS - RESOLUTIONS View Link
24 2016-2021 PROGRAM OUTCOME & COURSE OUTCOME View Link

Quick Links